Auffangwohngruppe

Team

Béatrice Bächtold Bereichsleitung

Nils Fridolin Enders Betreuung

Bettina Pletscher Betreuung

Nicole Baumann Betreuung